با مدعی مگویید

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی                     تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

عاشق شو ار نه روزی کار جهان  سر آید               ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم       با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی

سلطان من خدا را زلفت شکست ما را                 تا کی کند سیاهی چندین درازدستی

در گوشه سلامت مستور چون توان بود                تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی

آن روز دیده بودم آن فتنه ها که برخاست               کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ     چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

/ 7 نظر / 27 بازدید
هانا

سکوت بلندترین فریاد دنیاست... ولی گوش هایم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد.... کمی با من حرف بزن.....

پرتو

سلام... یکی از زیباترین غزلهای حافظ ممنون[گل]